در چهارچوب جمجمه

حقیقت نیازمند انتقاد است ، نه ستایش - نیچه

۱۳۸۹/۰۲/۱۳

بهتر از فاحشه گی!شنودهایم

جهت خواندن مطلبی در باره ی شنودک


-آقا...........
-.....


-آآآآآآآآآآقاااااااااا.........
-؟؟؟؟؟؟؟؟
-آقا یک کمک به من میکونید؟
-بله؟.....بفرمائید خانم ؟  بله!
-یک کمک به من بکنید؟
-بفرمائید؟ در خدمتم!
-...........؟
-؟؟؟؟؟؟


-خوب ؟ :-) 
-؟؟؟؟
-یک کمکی به من بکنید من یک بچه ی کوچیک دارم.
-؟؟؟؟!!!!!!!!
- چیه؟ !! :)
-شما پول میخواید خانم؟
-به له !
-عجب ! خانم خجالت نمیکشی با این جوانی و بر و رو میای گدائی؟
-چکار کنم آقا شوهرم معتاده ! یک بچه دارم که....
-چکار کنم یعنی چی ؟! برو کار کن خانم ! برو تن فروشی کن !
-؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!
-چیه ؟ برو تن فروشی کن خانم ؟ چه معنی داره شما با این شرایطی که داری گدائی میکنی؟
-میغهمی چی میگی؟ میگم من شوهر دارم آبرو دارم برم فاحشه گی کنم؟
-فاحشگی نخیر ! گفتم تن فروشی ! بهتر از گدائیه که.
-برم مردم فاسد کنم بهتره ؟ میفهمی چی داری میگی؟
-مردم فاسد کنی؟ نترس کسی با تن فروشی تو فاسد تر از اونچه که هست نمیشه!بعدشم اونی که اونقدر بیچاره باشه که بخواد سکس رو مستقیمن با پول بخره  اگر نتونه این کار بکنه میره سراغ دختر و پسرهای نابالغ و آدمهای ضد مرد درست میکنه!!!
-ببینم تو دیگه چی بی ناموسی هستی ؟! من میگم شوهر دارم تو میگه جنده بشو؟! مگه خودت خواهر مادر نداری؟!
-؟؟؟؟؟؟؟!!!!!
-آره؟! کجا میری مرتیکه ی ........
-!!!!!!!!
-......بی ناموس......نداری.....
-...............
-.........دیگه...........والا.........
-...............
-...............نجابت.......غیرت........انسانیت.........


=====================================

در همین رابطه  بسیار جنبنده ی مغز "بالاخره تن فروشی بد است یا نه؟! " از وبلاگ نوش گاه 

هیچ نظری موجود نیست: