در چهارچوب جمجمه

حقیقت نیازمند انتقاد است ، نه ستایش - نیچه

۱۳۸۹/۰۲/۲۶

کتک خوری خوب راه قهرمانی

کامنتهایممن فکر میکنم جمهوری اسلامی نباید دانشجویان شروری مانند مجید توکلی را با این احکام شدید بیخود گنده کند .
وقتی یک جوجه فمنیست مانند خانم صدر با یازده روز بازداشت میشود سردسته ی فمنیستهای ایران خوب فردا این مجید آقای بی سواد را خواهیم دید که میشود رهبر جنبش آزادی بخش ایران و در رسانه های غربی برایمان تحلیل سیاسی میکند.
باید بگویم خاک بر سر مقامات امنیتی کشور که هر کس که روی یک چهار پایه رود و شروع کند به بافتن خزعبلاتی که در آن چند کلمه ی قلنبه و چند ناسزا به مقامات باشد با یک کتک خوری خوب میتواند قهرمان ملی شود.
چادر سرشان میکنند و نهضت میسازند.
به جرات معتقدم آن احمقهائی که چادر سر مجید کردند یا جاسوس و نفوذی بودند یا فوق العاده احمق .
این آقا مجید هم باید حداکثر چند ملیون جریمه میشد و حتمن هم از دانشگاه اخراج !

هیچ نظری موجود نیست: