در چهارچوب جمجمه

حقیقت نیازمند انتقاد است ، نه ستایش - نیچه

جنبش مغز

پیشنهاد من برای آینده ایران


جنبش روشنفکران فهیم ایران می باشد!

این جنبش چیست ؟

در طول یک قرن میلادی گذشته ما سه جنبش یا نهضت یا انقلاب داشته ایم:

انقلاب مشروطه

نهضت ملی شدن صنعت نفت

انقلاب 57
ثمره این سه حرکت چه بوده ؟

البته که آنچه امروز هستیم ثمره این نهضت ها است!

 اما آیا آنچه امروز هستیم آنچه است که انقلابیون و یا روشنفکران مشوق این حرکتها انتظار داشتند؟


البته که نه ! اما چرا؟

بهترین روش توضیح علت و چرائی نقل این جمله تلستوی است :


«جامعه چیزی شبیه بلور است. اهمیتی ندارد چگونه آن را خرد کنید، در هم بفشارید، در هر حال در اولین فرصت دوباره به شکل اولیه خود درخواهد آمد. شکل و شمایل یک بلور فقط وقتی تغییر می کند که درون آن تغییر شیمیایی رخ دهد.»


آگاهی همان تغییر شیمیائی است .

پیشبینی من زمانی معادل یک یا دو دهه برای تحقق این آرمان است .


من به سهم خود تلاش میکنم خودم و دیگران را به آگاهی هر چه بیشتر برسانم :


حرکتی که می خوانمش :


جنبش مغز
و مهمترین وظیفه روشنفکران را شکستن تابوها و تحریک مردم به فکر کردن دوباره به مسائل جاری خود میدانم.