در چهارچوب جمجمه

حقیقت نیازمند انتقاد است ، نه ستایش - نیچه

۱۳۸۹/۰۶/۱۳

?What is Mr.Mostafaei story
How was life of Sakineh Mohammadi Ashtiani a toy in her lawyer (Mr. Mostafaei) hands for immigration?Involvement in the killing


This is not fair that a lawyer man who must defended of human life itself change judgement process and take stoning for her and start to internationalize it for being famous and going to Europe and abuse of social funds people in Europe people money.

This is useing of people life.
the people that must a lawyer man defended them.
I had some clear question. those is not answered and I want of every fair human that can contact with mostafaei ask those.
here link :http://mostafaei.here.de/


1- آقاي مصطفائي آيا حقيقت دارد که شما تاکنون خانم محمدي را نديده ايد؟

2- چه کسي پرونده ي ايشان را به شما پيشنهاد کرد؟ چگونه شد که وکيل ايشان شديد؟ حق الوکاله ايشان چقدر بود و چگونه پرداخت شد؟

3- از چه زماني وکالت ايشان را به عهده گرفتيد؟ قبل از بازگشت پرونده به دادگاهي که سنگسار را صادر کرد و يا بعد صدور حکم سنگسار؟

4- ميتوانيد توضيح دهيد که بنا بر اراده ي چه کسي پرونده اي با حکم صادر شده و ابلاغ شده به اجراي احکام به دادگاه برگشت تا حکم سنگسار برايش صادر شود؟
آخر يک خانم روستائي و بدون شاکي خصوصي براي چه کسي از مقامات دادگستري چنين جذاب بوده که همت کند و پرونده اي را از اجراي احکام برگرداند؟

5- در زماني که ايشان در دادگاه به رابطه ي نامشروع خود اعتراف کرد وکيل ايشان چه کسي بود؟(لطفن اسم کامل)

6- وکالت خانم شادي صدر را از چه زماني پذيرفتيد ؟
(قبل از بازداشت ايشان در خيابان (فروردین ماه)يا بعد از آن)؟

7- قرار آزادي خانم صدر چه بود؟ و چگونه توديع شد و چرا ايشان علارغم اتهام اقدام علیه امنيت ملي ممنوع الخروج نشدند؟

8- آخرين صحبتي که شما با بازپرس تان داشتيد چه بود؟ و چه کسي و چه چيزي به شما گفت که متوجه شديد قرار بازداشتتان صادر شده و چرا فکر کرديد نا عادلانه است و بايد فرار کنيد؟

۱ نظر:

انسان سکولار گفت...

1- آقاي مصطفائي آيا حقيقت دارد که شما تاکنون خانم محمدي را نديده ايد؟

2- چه کسي پرونده ي ايشان را به شما پيشنهاد کرد؟ چگونه شد که وکيل ايشان شديد؟ حق الوکاله ايشان چقدر بود و چگونه پرداخت شد؟

3- از چه زماني وکالت ايشان را به عهده گرفتيد؟ قبل از بازگشت پرونده به دادگاهي که سنگسار را صادر کرد و يا بعد صدور حکم سنگسار؟

4- ميتوانيد توضيح دهيد که بنا بر اراده ي چه کسي پرونده اي با حکم صادر شده و ابلاغ شده به اجراي احکام به دادگاه برگشت تا حکم سنگسار برايش صادر شود؟
آخر يک خانم روستائي و بدون شاکي خصوصي براي چه کسي از مقامات دادگستري چنين جذاب بوده که همت کند و پرونده اي را از اجراي احکام برگرداند؟

5- در زماني که ايشان در دادگاه به رابطه ي نامشروع خود اعتراف کرد وکيل ايشان چه کسي بود؟(لطفن اسم کامل)

6- وکالت خانم شادي صدر را از چه زماني پذيرفتيد ؟
(قبل از بازداشت ايشان در خيابان (فروردین ماه)يا بعد از آن)؟

7- قرار آزادي خانم صدر چه بود؟ و چگونه توديع شد و چرا ايشان علارغم اتهام اقدام علیه امنيت ملي ممنوع الخروج نشدند؟

8- آخرين صحبتي که شما با بازپرس تان داشتيد چه بود؟ و چه کسي و چه چيزي به شما گفت که متوجه شديد قرار بازداشتتان صادر شده و چرا فکر کرديد نا عادلانه است و بايد فرار کنيد؟