در چهارچوب جمجمه

حقیقت نیازمند انتقاد است ، نه ستایش - نیچه

۱۳۸۹/۰۲/۲۸

ضعیفه ی زرنگ!باز هم نترسید این لشکر فمنیستها نیست 
همان طور که عرض شد تا فمنیستها با مظلوم نمائی کارشان پیش رود دست به اسلحه نخواهند برد
# طنز
در ثانی معلوم است دخترک بی دست و پا تر از این است که فمنیست باشد!
اگر خودش یا کسی دیگر را با این اسلحه به محاق ! ندهد شانس آورده!


اساسن زنان یا آنقدر عاقلند که خود را به ضعیفه گری میزنند یا آنقدر بی دست و پا هستند که ضعیفه اند دیگر !
فمنیستها  نه آنقدر قویه هستند که مرد باشند  و نه آنقدر زرنگ که خود را به ضعیفه بودن بزنند.
طفلکی ها بین زمین و آسمان گیر کردند.
باور کنید اگر شما آنقدر قویه میشدید که مرد شوید من خودم ضعیفه تان میشدم!
خوب است همینجا یک موضوع را در چهار چوب جمجمه ی خودم بیان کنم .
میدانید چرا همجنس گراهای مرد را بیمار نمیدانند ولی آنها نمیتوانند از این گرایش خود دست بکشند؟
چون آنها به مشکل شهوت پرستی و لذت جوئی دچار هستند ! ایشان آنقدر سکس در حالت مفعولی به مذاقشان خوش آمده که نمیتوانند از خیرش بگذرند.


خوب نوش جانشان ! من میتوانم نقش مفعولیشان را درک کنم ولی نمیتوانم تصور کنم که یک مرد در مقابل زشت ترین زن و زیبا ترین مرد چگونه میتواند سکس فاعلی با یک مرد را مطلوب بیابد.
البته من که به شخصه هیچ حالتش را تجربه نکردم و همه را از سر حدس و گمان میگویم ! (یعنی آنزمان که امتحانمان میکردند که ما فکر میکردیم چه ناموسی از ما بباد خواهد رفت و حال که کسی امتحانمان.....)


البته لطفن پیشنهاد نفرستید همان مانده که سر پیری و معرکه دادنمان باشد!!!


اما اگر فمنیستی توانست از مرز ضعیفه گی بگذرد و به قویه گی شایسته ای برسد و عملن یک ضعیفه ی مذکر خواست من بدم نمی آید باقی عمرم را نقش ضعیفه ی ناز محتاج حمایت را بازی کنم و یک دل سیر از زندگی لذت ببرم!!!