در چهارچوب جمجمه

حقیقت نیازمند انتقاد است ، نه ستایش - نیچه

۱۳۹۱/۰۴/۱۸

جنگ حتمی استمیگویند سیاست بلوفه و غرب بلوف میزند

گویندگان این سخنان اگر خائن نباشند  از تاریخ کشور هیچ اطلاعی ندارند.

ما سه ساله که داریم از خطر قطعی جنگ میگوئیم و این ربطی به بلوف کسی ندارد
شرایط و مقتضیات تاریخی و سیاسی و حتی اقتصادی غرب ایجاب می‌کند که به ایران مستقیما حمله کند و خواهد کرد

حمله به عراق و لیبی و سوریه هم مقدمه‌ی جنگ ایران هست.

امریکا هنگام حمله به عراق یشدت نگران بود که ایران به کمک عراق برود و مقامات ایران شخصا به آنها اطمینان دادند که نادان‌تر از این حرفها هستند که بفهمند اگر امروز به کمک صدام نروند فردا نوبت خودشان است.

دیدید که بعد نویت قذافی رسید و اکنون بشار اسد اما هدف نهائی ایران است.

از زمانی که جرج بوش ایران را جزو محور شرارت قرار داد برنامه‌ی کار چیده شده بود.
روشن‌تر بگویم از زمان یازده سپتامبر برنامه‌ی حمله به ایران کلید خورد.

شرفم کو؟"شرفم کو؟"

آری هموطن من

اینها جنایت کارنداما نه بخاطر قتلعامهای سال شصت
آری اینها سفاکنداما نه بخاطر اعدامهای سال شصت و هفت
نه بخاطر ندا نه بخاطر سیاوش
اینها غارت گرند آری آری
اما بدان هموطن
اینها حیثیت ما را کشتند
اینها آزادگی ما را قتلعام کردند
دست اینها به خون شرف ما آلودست

زنانگی دختران ما را به تاراج بردند

مردانگی مردان ما را به یغما بردند

پول نفت به چه درد ما می‌خورد؟

شرفم کو؟ شرفم را می‌خواهم

انسانیت!!! انسانیت ما را باز پس دهید

ا.خ 91