در چهارچوب جمجمه

حقیقت نیازمند انتقاد است ، نه ستایش - نیچه

۱۳۸۹/۰۲/۲۶

آخرین تخنون آخرین سیبف!از داستانهای سیبف ها و سرنوشتشان برای بچه های بشر


قسمت اول : آخرین تخون آخرین سیبف


حمله ی غافلگیرانه ی سیتارتاس به فاغ های باقی مانده


این سیتاراس دختر سویهستزیاس غذوصوث (همان فمنیست ما) اعظم سیاره ی طثوسص است که در آخرین نبرد بین فاغ ها (مردان) و تخنون ها (زنان) تنها بازمانده از لشکر تخنون ها میباشد که در یک شبیه خون پنج فاغی که از لشکر فاغ ها باقی مانده بودند و مشغول جشن پیروزی نهائی فاغ ها بر علیه غذوصوثیسم در طئوسص بودند را در حال مستی و با غافل گیری کشت .


سیتارتاس جوانتر از آن بود که قبل از انجام شبیه خون به
فاغ های باقی مانده متوجه ی این باشد که بدون
 بودن یک فاغ نمی تواند مادر بشود

او اکنون دارد فکر میکند چرا یکی از فاغ ها را به اسیری نگرفت تا بتواند از او فرزندی داشته باشد تا نسل سیبف (بشر آنجا) از بین نرود!
از ماجرای نسل سیبف و جزئیات منقرض شدن آن در طئوسص در آینده اطلاعات بیشتری فاش خواهم کرد.


مطلب بعدی در همین رابطه : مرگ آخرین سیبفهیچ نظری موجود نیست: