در چهارچوب جمجمه

حقیقت نیازمند انتقاد است ، نه ستایش - نیچه

۱۳۸۹/۰۳/۰۸

پروژستون درمانی+12

هنوز جوهر پست قبل خشک نشده باز باید اسم فمنیستها را بیاورم به دلیل اشتباه فاحشی که
 در پست تستسترون درمانی کر دم.

ضمن توضیح کامل و عذر خواهی در پست مربوطه اینجا هم یک حالی به فمنیستها داده میشود. +12
قفل عفت! (کاملن مستند و مربوط به اروپای قرون وسطی)

الحق بزنان شرایطی تحمیل میشد که آن تحمیل ها بیشتر زنان را در دنیای سیاست بازی و مکر و نهایتن تحمیق میبرد و باز شرایط جهت تحمیل محدودیتها اجتناب ناپذیر تر!
آخر عفتی که با چنین تقوای مسخره ای ایجاد شود به چه کار می آید؟
الحق جز لذت همخوابگی با مرد فاسقش بیشتر شود و هر دو به ریش شوهر احمق که کلید یدکی را با خود نبرده بخندند چه چیز دیگر نسیب شوهر با غیرت ! می گردد؟
این چنین کارهائی کردند که ملت فمنیست شده اند.
و مردان ناقلائی هم نیز فمنیست!!!

هیچ نظری موجود نیست: