در چهارچوب جمجمه

حقیقت نیازمند انتقاد است ، نه ستایش - نیچه

۱۳۸۹/۰۳/۰۸

دوست نادان یا حقه باز؟

# طنز اما جدی
در پی مجاهدتهای مجاهد نستوح قهرمان فمنیست مبارز در راه برتری و استیلای زنان بر سر مردان خاک بر سر ! سرکار خانم شادی صدر ما نه تنها از کار ارشاد عمومی خود ماندیم بلکه از استیفای حقوق زنان آنجور که عقلمان میرسید هم غافل شدیم که اینها همه هیچ !
چون نیک مینگریم تمام وبلاگمان را مایع نوچ و غلیظ نگاه جنسیتی گرفته و اصلن گوئی وبلاگ جنسیتی است اینجا!!!

حال دستور دادیم :

تمام پیش نویسها و مطالب مسلح شده و حتی لاک شده روی هدف از حالت مسلح خارج و به زرادخانه ها منتقل شده ، مانور ذکورانه ی دو و سه ملغی شده (ر.ج.از فشار آمادگی دفاعی) و حتی مطالب عادی مربوط به زنان فعلن معلق تا خیال خانم صدر هم راحت شود که فعلن کماکان در حق زنها مواردی ظلم هم میشود و مردی هم قصد دفاع از حقوق ایشان ندارد و چه بسا توانسته باشند عده ای از مردان سطحی نگر را به این نتیجه رسانده باشند که :
دیدید گفتیم به زن جماعت نباید رو داد ؟ بفرما اینم آخر میدون دادن به ضعیفه ی کم عقل

بهر حال ما که در وبلاگ پر کمالات ایشان بلاگ هستیم و جواب ما را نه تنها با خاموشی بلکه با خاموش کردن خودمان دادند!
و البته ما از این مدعیان دموکراسی زیاد دیده ایم!
(همین دیشب بود که در جمعی ، دوست هم سن و سالم به شوخی فرمودند: تو حرف نزن فاشیست معلومه مزدور رژیم هستی اصلن حق نداری نظرتو بگی طرفدار احمدی نژاد)!!!
میتوانید تصور کنید چه سر گیجه ای بهم دست داد وقتی طرفدار احمدی نژاد خوانده شدم؟!

توصیه میکنم این کلیپ آقای بنی صدر را ببینید: نان مبارزه ....

هیچ نظری موجود نیست: