در چهارچوب جمجمه

حقیقت نیازمند انتقاد است ، نه ستایش - نیچه

۱۳۸۹/۰۴/۳۱

داستان دیو و فرشته !

# جنبش سبز 
# مسعود بهنود
# تغییر رژیم


ده دقیقه وقتت را به من بده ده دقیقه!


هفت و نیم دقیقه فیلم است مناسب با اینترنت کم سرعت و تو و خرد تو که میخواهم با تمام نفرت و خشمی که در وجودت نهفته است بخاطر خودمان به خاطر ایران یک بار بدون تاثیر از آن بشنوی و تفکر کنی !
مسعود بهنود 
آماده ای با دقت گوش کنی ؟ پس بروداستان ، داستان دیو و فرشته نیست؟    لینک پست (گوش کن) از همین وبلگ


آیا بر جوانان ما حرام بود که در مکتبش تلمذ میکردند؟


آری روا نیست اگر نخبگان ما برای آبادانی وطن در وطنشان بمانند مبادا که صاحب منصبان رازشان بدست ایشان فاش شود و نادانیشان بر ملا گردد.


در ردیف حتمن بخوانید : فردای آزادی ایران!

هیچ نظری موجود نیست: