در چهارچوب جمجمه

حقیقت نیازمند انتقاد است ، نه ستایش - نیچه

۱۳۸۹/۰۲/۰۱

تاثیر پارازیتها بر انسان

متنکهایم
در مورد بحث تاثیر نامطلوب امواج الکترومغناطیسی بر سلامت انسان باید بگویم شخصن بسیار آنرا اغراق آمیز میبینم.
نور هم یک نوع موج الکترومغناطیسی است و اساسن این موضوع خیلی بی پایه و اثبات نشده است.
تاثیر بد پارازیت ها بر انسان بر می گردد به ایجاد احساس حقارت در انسانهای منع شده در حق دیدن هر آنچه صلاح میدانند ببینند.
اصلن :

ما باید بگوئیم دولت مردان ما باید چه بکنند یا آنها باید یگویند ما چه ببینیم؟!

هیچ نظری موجود نیست: