در چهارچوب جمجمه

حقیقت نیازمند انتقاد است ، نه ستایش - نیچه

۱۳۸۹/۰۱/۱۹

اولین رئیس جمهور

کامنتهای من در سایر سایتها
! MY COMMENTS !
#  بنی صدر

نمیدانم از دفع یکسره ی تمام عناصر چه خیری دیده ایم که آنرا ترک نمیکنیم.
آقای بنی صدر خود همواره به ارتکاب خطاهائی چند معترف بوده و هستند اما منصفانه اگر بنگریم جز اتهام فریب خوردن اتهام دیگری به ایشان میچسبد؟
آیا اگر ایشان میخواستند به جز مصالح کشور به چیز دیگری بیاندیشند اکنون در غربت بودند؟
گرچه که خودم گاهی مردد میمانم که کدام بهتر بود ؟
آرمان خواهی و قمار ایشان روی آن ، که دیدیم چه شد ویا  اندکی سیاستمداری و ماندن و از موضع یک رئیس جمهور منافع ملت را تامین کردن ؟
بهرحال در یک چیز تردید ندارم و آن اینست که ایشان

مردمی ترین و از دیدگاه دموکراسی مشروعترین دولت مرد تاریخ کشور ما بوده و هستند
 و آگر روزی خدای نکرده ! احتیاج به یک دولت موقت داشته باشیم فکر کنم ایشان بتوانند...............
فقط امیدوارم خودشان هم شان موقعیت ممتازشان را در تاریخ کشور بدانند و با حشر و نشر با دیگران وجهه سمبلیکشان را به عنوان اولین و مشروعترین رئیس جمهور ایران خدشه دار نکنند.

هیچ نظری موجود نیست: