در چهارچوب جمجمه

حقیقت نیازمند انتقاد است ، نه ستایش - نیچه

۱۳۸۹/۰۵/۲۶

تجدید نظر

روشنفکر واقعی هرگز اندیشه اش را وحی منزل نمیداند و نیک میداند فقط ابلهان همیشه بر یک عقیده مانده اند و آنکس که دیکته ننویسد بی اشتباه خواهد بود.
روشنفکر باید بخواند تفکر کند زیاد در شک نماند و چون به اندیشه ای رسید آنرا اعلام کند بی محبا از نقد شدن و اشتباه کردن و چون به نکته ای قابل تجدید نظر رسید اندیشه اش را اصلاح نماید و چه باک از اینکه بگوید : آقا جان آنچه گفتم و اندیشیدم همه یکسره غلط بود و باطل و اکنون چنین می اندیشم و نیک میدانم هیچ تضمینی نیست که بزودی بر غلط بودن آن پی ببرم .
اما مفتخرم بگویم نه از اشتباه میترسم و نه خود را فریب میدهم و یا جز آنکه می اندیشم به زبان می آورم.

زنده ام چون می اندیشم و سر بلندم چون بی محابا اندیشه ام را اعلام می کنم.


در هر مقطع که تجدید نظری لازم بود با ذکر شماره ی آن (تجدید نظر می کنم 00) اعلام میکنم و مطالب گذشته را با حفظ مطلب به تجدید نظر جدید ارجاع میدهم

هیچ نظری موجود نیست: