در چهارچوب جمجمه

حقیقت نیازمند انتقاد است ، نه ستایش - نیچه

۱۳۸۹/۰۷/۲۳

هموسیبف هااز داستانهای سیبف ها و سرنوشت شان برای بچه های بشر

قسمت قبلی : مرگ آخرین سیبف
قسمت سوم


میبف ها یکی از همسان ترین نوع هموسیبف ها بودند و در اصل
سیبف ها از پالایش نژادی میبف ها بوجود آمدند

در دو قسمت قبلی در مورد سیبفها و چگونگی منقرض شدن نسل آنها در سیاره ی  "طثوسص"  گفتیم و توضیح دادیم چگونه بین جنس نر و ماده ی این موجودات یعنی فاغ ها و تخون ها بر اثر رواج اندیشه ی "غذوصوث ایسم " (همان فمنیسم ما ) میان تخون های این سیاره نبردی خونین بین تخون ها و فاغ های آنجا در گرفت .


تخون ها  که به ریاست "سویهستزیاس" لشکری تشکیل داده بودند و با فاغ ها وارد جنگ شده بودند ، همه بجز "سیتارتاس"  کشته شدند و نهایتا همان گونه که در قسمت دوم این مجموعه گفته شد "سیتارتاس" نیز که  آخرین تخون بود پنج فاغ باقی مانده را کشت و خودش هم مدتی بعد در حمله ی یک حیوان وحشی به نام " تدانم" کشته شد.

این تصور که فقط ذهن منحرف "سویهستزیاس"  باعث غفلت تخون ها و انحراف آنها به سمت "غذوصوث ایسم " شده باشد تفکر سطحی نگرانه ای است و ما می خواهیم در قسمت های بعدی سیر به وجود آمدن سیبف هوشمند و تمدن  و فرهنگ و آئین های آنها را و نهایتا چگونگی انحراف و انقراض آنها را بررسی کنیم.

ما می دانیم که سیبفها تنها موجودات هوشمند سیاره ی "طثوسص" نبوده اند و "هموسیبف" های مختلفی در این سیاره زندگی می کردند.

اینکه چگونه سیبف ها  در میان سایر "هموسیبف" ها  پیشرفت کردند و دیگر موجودات هوشمند این سیاره منقرض گردیدند مطلبی است که با کمک نوشته های کشف شده از کتاب ها و سنگ نوشته ها ی بدست آمده به تفضیل تشریح خواهد شد.

هیچ نظری موجود نیست: