در چهارچوب جمجمه

حقیقت نیازمند انتقاد است ، نه ستایش - نیچه

۱۳۸۹/۰۷/۱۰

مشکل ما اسلام !!!


# اسلام
# اپوزسیون نظام
# تجزیه ی ایران
# اسلام و ایران
# طنز

می دانید ?!

مشکل ما اسلام است ! آقا ! اسلام !

اگر بشود که باید بشود ما این ملت معتقد را باید سربراه و اگر نشدن سر به نیست کنیم و راحت ایران را به دوران اهورا مزدائی و داریوش کبیر برگردانیم

ما به اقلیت و یا اکثریت بودنمان کاری نداریم

اگر تقلبی هم در کار نباشد وقتی رای مطلوب ما نباشد یعنی تقلب 

ما ایران را مفت بدست نیاوردیم که یک مشت پا پتی دنبال رو آخوند بخواهند آنرا از چنگ ما در آورند

شده خودمان همین هفت هشت ملیون دوباره ایران بسازیم اینکار را خواهیم کرد

حتی اگر یک سوم ایران هم باقی بماند ولی ایرانی تسویه شده ی هخامنشی باشیم بهتر از این نسل تازی های قاطی
شده با ما است

فقط اگر خوزستان را از ما نگیرند و در محدوده ی ایران بماند بهتر است اگر نشد هم نشد

الان که کوفت هم به ما نمیرسد

هیچ نظری موجود نیست: