در چهارچوب جمجمه

حقیقت نیازمند انتقاد است ، نه ستایش - نیچه

۱۳۸۹/۰۷/۱۲

می بینی روزگار؟

# ابراهیم یزدی
# قدر شناسی
# ایرانیان

ابراهیم یزدی از انقلابیون ایران که
منکر حسن نیت ایشان نمی توان بود
گرچه مسئول اعدام بسیاری از سران رژیم استمی بینی روزگار می بینی این ملت دو رو و قدر نشناس را؟

دیدی چطور مصدق را صبح بر زنده بادش دادند و ظهر به مرده باد ؟

دیدی شاه را که جاوید می خواندنش ،  یک گور برای مردن هم ندادنش؟

دیدی چطور بنی صدر را وعده ی حمایت دادند و بعد روسری به سر خواندنش؟

دیدی امام شان را که در ماه می دیدند ، صلح را چون جام زهر کردند برایش؟

حال ببین آنکه با طناب کفن کردن شاه اینها رفت در چاه وطن تا وطن وطن بشود حال که برای آزادیخواهی در چنگال حکومتیان اسیر شده فقط نصیبش خنده و استهزاء نابخردان است  مگر همان حکام دل بسوزاند به حالش

در رابطه با دستگیری ابراهیم یزدی و کامنت های تمسخر ملت

هیچ نظری موجود نیست: