در چهارچوب جمجمه

حقیقت نیازمند انتقاد است ، نه ستایش - نیچه

۱۳۹۱/۰۴/۱۸

شرفم کو؟"شرفم کو؟"

آری هموطن من

اینها جنایت کارنداما نه بخاطر قتلعامهای سال شصت
آری اینها سفاکنداما نه بخاطر اعدامهای سال شصت و هفت
نه بخاطر ندا نه بخاطر سیاوش
اینها غارت گرند آری آری
اما بدان هموطن
اینها حیثیت ما را کشتند
اینها آزادگی ما را قتلعام کردند
دست اینها به خون شرف ما آلودست

زنانگی دختران ما را به تاراج بردند

مردانگی مردان ما را به یغما بردند

پول نفت به چه درد ما می‌خورد؟

شرفم کو؟ شرفم را می‌خواهم

انسانیت!!! انسانیت ما را باز پس دهید

ا.خ 91

هیچ نظری موجود نیست: