در چهارچوب جمجمه

حقیقت نیازمند انتقاد است ، نه ستایش - نیچه