در چهارچوب جمجمه

حقیقت نیازمند انتقاد است ، نه ستایش - نیچه

۱۳۸۸/۱۰/۱۲

خود آزاری
# تمایلات سادیسمی و مازوخیسمی
# روانشناسیهمه انسانها تحت تاثیر ورودیهای مختلفی که از زمان جنینی تا تقریبن بلوغ از جهان دریافت و ادراک میکنند دارای احساسات  و تمایلات بسیار متنوع و پیچیده ای میشوند که مرز بین طبیعی بودن و نبودن آنها بسیار مبهم و تعریف نشده است.

کدام زنی است که منکر داشتن تمایلات مازوخیسمی باشد و کدام مردی است که منکر داشتن تمایلات سادیسمی باشد مثال بارز تبلور این احساسات در روابط جنسی است .

فانتیزی یا تمایل عموم مردها و زنها داشتن یک سکس با تحمیل و جابرانه از طرف مرد به زنی با داشتن حالات انکار و نفی و تظاهر به استنکاف و مجبور شدن میباشد.
و اگر کسی این احساس را غیر طبیعی بداند پس عموم مردم مشکل دارند.
حال چه کسی میتواند ادعا کند که اگر این تمایل برعکس باشد بیماری است یا اگر کسی تمرکز بیشتری روی جنبه سادیسمی کار بکند و اصلن انقدر روی این مسئله دقیق شود که احساس کند نفس تحمیل و کنترل برایش جالب است حتمن منحرف است ؟.
حال بیاید در نظر بگیرید این حس نهفته در شخص عاقل و مطلعی رشد کند و به دلیل دانائی اش و اشرافش آنرا به درستی ارضا کند و یا در شخص دیگری که دارای تابو های زیادی است و اصلن توان درک احساسش را ندارد تبلور یابد و آن شخص بشود قاضی یا پلیس یا لات محل !
اگر آن مردی که زنش را بشدت میزند گرچه میداند دوستش دارد و آن زنی که از شوهرش کتک میخورد ولی راضی به طلاق و شکایت نمیشود و شوهرش را دوست هم دارد بفهمند که دارای چه تمایلاتی هستند بهتر و کنترل شده تر نمیتوانند نیازهایشان را ارضا کنند؟
ایضن مردی که لذت میبرد زنش تحقیرش کند.

۱ نظر:

انسان سکولار گفت...

در مبدا در واکنش به کامنت های کذاشته شده


متاسفانه مشاهده می شود دوستان حکایت را خوب نگرفته اند

حسن شکسته شدن این تابوها در آنست که دیگر مردم بلند نمی شوند بروند در خیابان دعوا راه بیاندازند تا کتک بخورند و حال بیایند و یا پدیده ای که الان در ایران بعضا شنیده می شود ترتیبی بدهند تا صحنه ی خیانت زنشان را ببینند و کیفور هم بشوند

بلکه بدون تاثیر گذاشتن روی دیگران خودشان را تخلیه می کنند

راستی شده احساس کنید عده ای از اینکه زنشان لباس سکسی تری توی مهمانی بپوشد همچین خوش خوشانشان می شود؟

# انسان سکولار را قضاوت نکنید!!!