در چهارچوب جمجمه

حقیقت نیازمند انتقاد است ، نه ستایش - نیچه

۱۳۸۸/۱۱/۲۴

بخشش

 سطح ب  
یکی از معجزات عالم این اصل بخشش حضرت مسیح میباشد.
مهمترین فایده نهادینه شدن اصل بخشش در وجود انسان

توانائی بخشیدن خود میباشد.

#

هیچ نظری موجود نیست: